Marraskuu, 2023

20mar(mar 20)09:0024(mar 24)16:0020.-24.11.2023 Turvalaitteiden käyttöönottotarkastajapätevyys

Näytä lisää

Tapahtuman tiedot

Ilmoittautuminen eKiscossa:
https://ekisco.mmg.fi/course/index.php?categoryid=75

Koulutuksessa vahvistetaan aikaisemman työkokemuksen myötä saatuja valmiuksia vastata turvalaitejärjestelmän käyttöönottotarkastajan tehtävistä niistä annetun ohjeistuksen mukaisesti, ja valmiuksia tehdä päätös turvalaitejärjestelmän liikennöitävyydestä (eli voiko radan luovuttaa liikenteelle).
Koulutuksessa perehdytään turvalaitteiden käyttöönottotarkastusmenettelyyn (tarkastusprosessi), tarkastusten suunnitteluun ja raportointiin sekä tarkastuksen vikojen ja puutteiden (poikkeamien)
hallintaan, käyttöönottotarkastajan vastuisiin sekä turvalaitteita ja niiden tarkastus- ja hyväksyntämenettelyjä koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin.

 

Koulutuksen kesto:
40 oppituntia.

Ennakkovaatimukset:
Ennakkovaatimuksissa korostuu rautatiealan työkokemus, ja sille on asetettu erikseen
sisältövaatimukset, joiden täyttyminen tulee osoittaa ennen koulutukseen osallistumista.
Työkokemustenvaatimusten täyttyminen osoitetaan CV-tiedoilla, joissa kuvataan sisältövaatimusten mukaiset tehtävät toimeksiannoittain (mm. tehtävän sisältö, ajallinen kesto
ja tehdyt työtunnit). Työkokemusvaatimusten täyttymisen tarkastaa muista pätevyyksistä poiketen Väyläviraston edustaja.

Työkokemusvaatimus:
– Vähintään viiden (5) vuoden työkokemus pätevyyden mukaisen tehtävän toteutusta tukevista rautatiealan tehtävistä esimerkiksi turvalaitesuunnittelijan, -asiantuntijan, -asentajan tehtävät, turvalaitejärjestelmän suunnittelun, toteutuksen ja testauksen tehtävät tai turvalaitteiden käyttötehtävät (liikenteenohjaus).
Työtehtävien tulee sisältää tehtäviä, joiden myötä työkokemukselle asetetut sisältövaatimukset täyttyvät riittävällä tavalla.
TAI
– Vähintään kahden (2) vuoden työkokemus turvalaitejärjestelmien tarkastustehtävistä käyttöönottotarkastusryhmän jäsenenä. Työtehtävien tulee sisältää tarkastustehtäviä ainakin FAT-, SIT-, SAT- ja suunnitelmien tarkastus/analysointivaiheesta. Työtehtävien tulee sisältää tehtäviä, joiden myötä työkokemukselle
asetetut sisältövaatimukset täyttyvät riittävällä tavalla.

 

Sisältövaatimukset työkokemukselle:
– Tuntee turvalaitejärjestelmien suunnittelu- ja toteutusprosessin ja sitä ohjaavat
ohjeet
– Tuntee toiminnallisen turvallisuuden periaatteet ja keskeiset alan standardien
vaatimukset
– Tuntee turvalaitejärjestelmien testauksen tekniikat ja menettelyt
– Tuntee turvalaitejärjestelmien yleiset toimintaperiaatteet esim. kulkutien muodostuminen, paikallisluvat
– Tuntee turvalaitejärjestelmiin liittyvät eri laitetyypit ja toimintatekniikat esim.
vapaana olon valvonnan tekniikat ja toimintaperiaatteet
– Tuntee turvalaitejärjestelmiin (mm. asetinlaitteisiin, suojastukseen, kulunvalvontaan, varoituslaitoksiin ja kauko-ohjausjärjestelmä) liittyvät ulkolaite-elementit, kuten opastimet, vaihteet jne.
– Tunnistaa myös muita rautatietekniikkaan ja raiteistoon liittyviä laitteita, sekä
tietää niiden käyttötarkoitukset ja ymmärtää niiden vaikutuksen turvalaitejärjestelmiin
Väyläviraston ohjeita 21/2022 Liite 10 / 2 (2)
Valtion rataverkon osaamis- ja pätevyysvaatimukset
– Tuntee liikennöinnin yleiset periaatteet ja menettelyt
– Tuntee rautatiealan riskienhallinnan menettelyt ja työkalut
– Tuntee työhön liittyvät sähköturvallisuusmääräykset
– Osaa lukea turvalaitteiden kytkentäkuvia (tietokone ja rele)
– Osaa lukea turvalaitepiirustuksia
– Osaa määrittää riittävät testitapaukset vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi
– Osaa suorittaa testit testaussuunnitelman mukaisesti
Muut ennakkovaatimukset:
– Tehtävään soveltuva tekninen tutkinto (vähintään alempi korkeakoulututkinto)
– Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
– Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)
– Sähkötyöturvallisuuskoulutus (SFS6002)
– Toiminnallisen turvallisuuden koulutus (laajuus vähintään 2 pv)
– Henkilö on todettu soveltuvaksi tehtäväkohtaisella soveltuvuusarvioinnilla
(ks. luku 4.3).
Osaamisvaatimukset koulutukselle:
– Hallitsee turvalaitteiden tarkastusprosessin ohjeen mukaisesti ja osaa tehdä
päätöksen radan liikennöitävyydestä turvalaitteiden osalta (eli voiko radan luovuttaa liikenteelle)
– Hallitsee käyttöönottosuunnitelman laadinnan huomioiden liikenteen ja käyttöönoton yhteensovittaminen sekä käyttöönoton vaiheistus ja aikataulu
– Hallitsee turvalaitteiden käyttöohjeiden laadinnan vaatimukset
– Hallitsee käyttöönottotarkastajan vastuut ja osaa määrittää tarkastuksessa tarvittavan osaamisen ja resurssit
– Osaa toimia rautatiejärjestelmän monitoimijaympäristössä huomioiden eri toimijoiden roolit
– Osaa raportoida käyttöönottotarkastukseen sisältyvät testit ja tarkastukset sekä
havaitut viat ja puutteet
– Tuntee turvalaitejärjestelmiä koskevat säädökset ja määräykset
– Tuntee vaatimustenhallinnassa sekä vikojen ja puutteiden hallinnassa käytettävät järjestelmät
– Tunnistaa olemassa olevat turvalaitevaatimukset ja niiden sovellusalat esim.
FIR, RATO, varoituslaitosten tekniset toimitusehdot
– Tuntee liikennöinnin turvallisuusvaatimukset
– Tuntee turvalaitejärjestelmien hankinta- ja hyväksyntämenettelyt
Pätevyyden myöntämisen edellytykset:
– Osallistuminen koulutukseen ja hyväksytysti suoritettu kirjallinen koe

 

Voimassaolo:
Pätevyys voimassa yhden (1) vuoden myöntämispäivästä.

Pätevyyden ylläpito:
Käyttöönottotarkastajapätevyyden ylläpitämiseksi henkilön tulee
toimia pätevyyttä vaativissa töissä vuosittain. Lisäksi henkilön on osallistuttava vuosittain
8 oppitunnin kestoiseen kertauskoulutukseen, viimeistään pätevyyden päättymiseen
mennessä.

Koulutuksen järjestäjä:
Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa työyhteenliittymä KiscoTaitaja, jonka Väylävirasto on valinnut koulutuskumppaniksi toteuttamaan työpätevyyskoulutuksia 1.5.2021- 30.4.2026. Koulutus järjestetään Väyläviraston Ratateknisessä oppimiskeskuksessa (ROK).

Koulutusten toimitus- ja maksuehdot:

– Laskuttaja Väylävirasto.
– Ilmoittautumisen voi perua maksutta 7 arkivuorokautta ennen kurssin alkamista.
– Myöhemmin suoritetuista peruutuksista tai peruuttamatta jättämisestä peritään täysi hinta.
– Kurssi-ilmoittautuminen on aina sitova.

Lisätiedot:
Kisco Oy

Jarkko Kumpulainen, 050 382 9892

jarkko.kumpulainen@kisco.fi

Aika

20 (Maanantai) 09:00 - 24 (Perjantai) 16:00

Paikka

Ratatekninen oppimiskeskus

Hallituskatu 19, Kouvola

Yhteystiedot

Hallituskatu 19, 45100 KOUVOLA

Go to Top