Kysymyksiä ja vastauksia2018-11-29T16:21:33+02:00

Tältä sivulta löydät toimintaamme liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Vaaditaanko PERA-koulutus ennakkovaatimuksena Turvamieskoulutukseen?2019-10-03T14:49:57+03:00

Turvamieheltä ei edellytetä Pera-koulutusta.

Mitä soveltuvuudenarviointiohjeistusta noudatetaan rautatieturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavien tehtävien koulutuksessa?2021-02-05T12:49:34+02:00

Traficomin suositusta noudatetaan toistaiseksi, täsmennetty ohjeistus julkaistaan seuraavassa ohjeversiossa.

Voiko alle 18 v. käydä ratatyöturvallisuuskoulutuksen?2019-06-05T11:23:43+03:00

Kyllä voi, ikäraja on 16 vuotta lainsäädännön edellyttämissä puitteissa (muutetaan seuraavaan ohjeversioon).

Vaaralliset työt

Nuori työntekijä, joka on täyttänyt 16 vuotta, saa tehdä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vahvistetussa esimerkkiluettelossa mainittua vaarallista työtä, jos suojelutekniikalla tai muuten on huolehdittu siitä, ettei nuoren työntekijän käyttöön tarkoitetuista laitteista tai aineista taikka työolosuhteista ole hänelle itselleen taikka hänen työnsä takia muille erityistä tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun työn aloittamista työnantajan tai, jos kysymyksessä on koulutukseen liittyvä työ, koulutuksen järjestäjän on yhteistoiminnassa työnantajan kanssa tehtävä siitä ilmoitus asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta on täydennettävä, jos turvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat olennaisesti työn aikana.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää seuraavat työpaikan sopivuutta vaaralliseen työhön osoittavat tiedot työntekijöistä, suunnitellusta työstä ja työpaikalla vaaran torjumiseksi tehdyistä toimenpiteistä:

1) työntekijäryhmän tai työntekijän yleinen valmius aiottuun työhön;

2) vaarojen selvittäminen ja arviointi;

3) kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille vaaratekijöille altistumisen luonne ja kesto;

4) työvälineiden valinta ja turvallinen käyttö;

5) poikkeukselliset työajat ja niiden perusteet;

6) opastuksen ja ohjauksen järjestäminen; sekä

7) muut työturvallisuutta varmistavat toimenpiteet.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060475

Voiko ratatyöturvallisuuskoulutuksen tulkata?2019-06-05T11:15:51+03:00

Kyllä voi. Tulkilla tulee olla voimassa oleva ratatyöturvallisuuspätevyys (täsmennetään seuraavaan ohjeversioon).

Uusiko RTV-kertaus sekä Turvan että Turvamiehen pätevyyden?2019-06-05T10:58:49+03:00

RTV-kertaus uusii vain ratatyöturvallisuuspätevyyden, ei turvamiehen pätevyyttä.

Edellytetäänkö turvamiespätevyydessä Perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutusta?2019-06-05T10:47:30+03:00

Turvamiespätevyydessä ei edellytetä Pera-koulutusta (päivitetään seuraavaan ohjeversioon).

Mitä terveydentila- ja soveltuvuudenarviointiohjeita noudatetaan?2019-06-05T10:34:32+03:00

Terveydentila- ja soveltuvuudenarvioinnissa noudatetaan Traficomin raideliikenteen turvallisuustehtävissä toimivien terveydentila- ja soveltuvuussuosituksia ja työnantajan tulee toimittaa ohjeistus omaan työterveyshuoltoonsa.
Linkki ohjeeseen:  https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/ohje15

Terveydentilalausuntojen toimittaminen esimerkiksi Ratatyövastaavan koulutuksissa?2019-06-05T10:26:42+03:00

Koulutettavan tulee toimittaa terveydentilalausunnot, joissa on pelkkä kyllä/ei -tieto, kouluttajalle osallistuttaessa rautatieturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavien tehtävien pätevyyskoulutuksiin.

Onko PERA voimassa toistaiseksi?2019-01-02T12:05:12+02:00

Suoritetaan vain kerran.

Ohjeen kohta 3.2: onko PERA pakollinen suunnittelijoille ja asiantuntijoille. Jos niin mistä alkaen?2019-01-02T12:09:17+02:00

Ohjeen seuraavaan päivitykseen täsmennetään ohjeistusta suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden Perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutuksen suoritusvaatimuksen osalta.

Voiko kokeet uusia? Mikä on läsnäolovaatimus? Entä läpäisykriteerit? 2019-06-05T09:24:48+03:00

Kokeen voi pääsääntöisesti uusia ainakin kerran. Koulutuksissa on läsnäolovaatimus. Läpäisykriteerit monivalinnoissa on 75 % ja muut läpäisykriteerit täsmennetään koulutusohjelmakohtaisesti ohjeen seuraavassa päivityksessä.

Milloin esim. nykyisten kuskien tulee hankkia ratatyökoneenkuljettajan pätevyys? Uusien pätevyyksien voimaantulosta ei ole erikseen kerrottu vai pitääkö olla 1.7?2019-06-05T09:29:15+03:00

Siirtymäaika on 31.12.2021 asti, jonka jälkeen uusi ratatyökoneenkuljettajan pätevyys on pakollinen.

Yhteystiedot

Hallituskatu 19, 45100 KOUVOLA

Go to Top