Kyllä voi, ikäraja on 16 vuotta lainsäädännön edellyttämissä puitteissa (muutetaan seuraavaan ohjeversioon).

Vaaralliset työt

Nuori työntekijä, joka on täyttänyt 16 vuotta, saa tehdä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vahvistetussa esimerkkiluettelossa mainittua vaarallista työtä, jos suojelutekniikalla tai muuten on huolehdittu siitä, ettei nuoren työntekijän käyttöön tarkoitetuista laitteista tai aineista taikka työolosuhteista ole hänelle itselleen taikka hänen työnsä takia muille erityistä tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun työn aloittamista työnantajan tai, jos kysymyksessä on koulutukseen liittyvä työ, koulutuksen järjestäjän on yhteistoiminnassa työnantajan kanssa tehtävä siitä ilmoitus asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta on täydennettävä, jos turvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat olennaisesti työn aikana.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää seuraavat työpaikan sopivuutta vaaralliseen työhön osoittavat tiedot työntekijöistä, suunnitellusta työstä ja työpaikalla vaaran torjumiseksi tehdyistä toimenpiteistä:

1) työntekijäryhmän tai työntekijän yleinen valmius aiottuun työhön;

2) vaarojen selvittäminen ja arviointi;

3) kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille vaaratekijöille altistumisen luonne ja kesto;

4) työvälineiden valinta ja turvallinen käyttö;

5) poikkeukselliset työajat ja niiden perusteet;

6) opastuksen ja ohjauksen järjestäminen; sekä

7) muut työturvallisuutta varmistavat toimenpiteet.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060475